ترجمه Mallemuck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌. می باشد

Mallemuck به چه معناست و Mallemuck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mallemuck

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌.




دانلود فایل ها