خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33286 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33286','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33286 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mallemuck به فارسی

ترجمه Mallemuck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌. می باشد

Mallemuck به چه معناست و Mallemuck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mallemuck

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌ اقيانوس‌ منجمد شمالي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: