ترجمه Malvasia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نوعي‌ انگور. می باشد

Malvasia به چه معناست و Malvasia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malvasia

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ انگور. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نوعي‌ انگور., ترجمه (گ‌.ش‌.) نوعي‌ انگور., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نوعي‌ انگور.
دانلود فایل ها