ترجمه Mamba در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ زهردار مناط‌ق‌ گرمسير. می باشد

Mamba به چه معناست و Mamba یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mamba

(ج‌.ش‌.) مارهاي‌ زهردار مناط‌ق‌ گرمسير. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ زهردار مناط‌ق‌ گرمسير., ترجمه (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ زهردار مناط‌ق‌ گرمسير., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ زهردار مناط‌ق‌ گرمسير.
دانلود فایل ها