ترجمه Mammillate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ پستان‌ يا پستانك‌. می باشد

Mammillate به چه معناست و Mammillate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mammillate

داراي‌ پستان‌ يا پستانك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ پستان‌ يا پستانك‌., ترجمه داراي‌ پستان‌ يا پستانك‌., کلمات شبیه داراي‌ پستان‌ يا پستانك‌.
دانلود فایل ها