ترجمه Management Science در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علم‌ مديريت‌. می باشد

Management Science به چه معناست و Management Science یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Management Science

علم‌ مديريت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علم‌ مديريت‌., ترجمه علم‌ مديريت‌., کلمات شبیه علم‌ مديريت‌.
دانلود فایل ها