ترجمه Mandamus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌. می باشد

Mandamus به چه معناست و Mandamus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mandamus

(حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌., ترجمه (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌., کلمات شبیه (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌.
دانلود فایل ها