خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33373 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33373','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33373 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mandamus به فارسی

ترجمه Mandamus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌. می باشد

Mandamus به چه معناست و Mandamus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mandamus

(حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌., ترجمه (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌., کلمات شبیه (حق.- انگليس‌) حكم‌ دادگاه‌ عالي‌ بدادگاه‌ تالي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: