ترجمه Manifest Destiny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوازم‌ قهري‌ بسط‌ وتوسعه‌ نژادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرنوشت‌ ملي‌.

Manifest Destiny به چه معناست و Manifest Destiny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manifest Destiny

لوازم‌ قهري‌ بسط‌ وتوسعه‌ نژادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لوازم‌ قهري‌ بسط‌ وتوسعه‌ نژادي‌, ترجمه لوازم‌ قهري‌ بسط‌ وتوسعه‌ نژادي‌, کلمات شبیه لوازم‌ قهري‌ بسط‌ وتوسعه‌ نژادي‌ , سرنوشت‌ ملي‌. به لاتین
دانلود فایل ها