ترجمه Mantelletta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شنل‌ بلند تا سر زانو مخصوص‌ كاردينال‌ كليساي‌ كاتوليك‌. می باشد

Mantelletta به چه معناست و Mantelletta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mantelletta

شنل‌ بلند تا سر زانو مخصوص‌ كاردينال‌ كليساي‌ كاتوليك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شنل‌ بلند تا سر زانو مخصوص‌ كاردينال‌ كليساي‌ كاتوليك‌., ترجمه شنل‌ بلند تا سر زانو مخصوص‌ كاردينال‌ كليساي‌ كاتوليك‌., کلمات شبیه شنل‌ بلند تا سر زانو مخصوص‌ كاردينال‌ كليساي‌ كاتوليك‌.
دانلود فایل ها