ترجمه Mantissa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) اعشاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لگاريتم‌ , در فارسی : رقم‌ اعشاري‌ لگاريتم‌ معمولي‌

Mantissa به چه معناست و Mantissa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mantissa

(م‌.م‌.) اعشاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) اعشاري‌, ترجمه (م‌.م‌.) اعشاري‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) اعشاري‌ , لگاريتم‌ به لاتین , رقم‌ اعشاري‌ لگاريتم‌ معمولي‌ به لاتین
دانلود فایل ها