ترجمه Manual Operation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ دستي‌. می باشد

Manual Operation به چه معناست و Manual Operation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manual Operation

عمل‌ دستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ دستي‌., ترجمه عمل‌ دستي‌., کلمات شبیه عمل‌ دستي‌.
دانلود فایل ها