ترجمه Manx Cat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌. می باشد

Manx Cat به چه معناست و Manx Cat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manx Cat

(ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌.
دانلود فایل ها