خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33521 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33521','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33521 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Manx Cat به فارسی

ترجمه Manx Cat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌. می باشد

Manx Cat به چه معناست و Manx Cat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manx Cat

(ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) گربه‌ اهلي‌ موكوتاه‌ ودم‌ كوتاه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: