ترجمه Mare Clausum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درياي‌ بسته‌. می باشد

Mare Clausum به چه معناست و Mare Clausum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mare Clausum

درياي‌ بسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درياي‌ بسته‌., ترجمه درياي‌ بسته‌., کلمات شبیه درياي‌ بسته‌.
دانلود فایل ها