ترجمه Mariposalily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) حشيشه‌ الجميل‌. می باشد

Mariposalily به چه معناست و Mariposalily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mariposalily

(گ‌.ش‌.) حشيشه‌ الجميل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) حشيشه‌ الجميل‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) حشيشه‌ الجميل‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) حشيشه‌ الجميل‌.
دانلود فایل ها