ترجمه Marjoram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) مرزنگوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرزنجوش‌.

Marjoram به چه معناست و Marjoram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marjoram

(گ‌.ش‌.) مرزنگوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) مرزنگوش‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) مرزنگوش‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) مرزنگوش‌ , مرزنجوش‌. به لاتین
دانلود فایل ها