ترجمه Marlin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ شكاري‌ بزرگ‌ (از جنس‌ airakam) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيزه‌ ماهي‌

Marlin به چه معناست و Marlin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marlin

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ شكاري‌ بزرگ‌ (از جنس‌ airakam) به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ شكاري‌ بزرگ‌ (از جنس‌ airakam), ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ شكاري‌ بزرگ‌ (از جنس‌ airakam), کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ شكاري‌ بزرگ‌ (از جنس‌ airakam) , نيزه‌ ماهي‌ به لاتین
دانلود فایل ها