ترجمه Marrowfat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نخود بزرگ‌ باغي‌. می باشد

Marrowfat به چه معناست و Marrowfat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marrowfat

(گ‌.ش‌.) نخود بزرگ‌ باغي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نخود بزرگ‌ باغي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) نخود بزرگ‌ باغي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نخود بزرگ‌ باغي‌.
دانلود فایل ها