ترجمه Mars در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) ستاره‌ مريخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهرام‌ , در فارسی : خداي‌ جنگ‌.

Mars به چه معناست و Mars یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mars

(نج.) ستاره‌ مريخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) ستاره‌ مريخ‌, ترجمه (نج.) ستاره‌ مريخ‌, کلمات شبیه (نج.) ستاره‌ مريخ‌ , بهرام‌ به لاتین , خداي‌ جنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها