ترجمه Marsh Gas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) گاز متان‌ كه‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ وباتلاقهايافت‌ می باشد

Marsh Gas به چه معناست و Marsh Gas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marsh Gas

(ش‌.) گاز متان‌ كه‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ وباتلاقهايافت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) گاز متان‌ كه‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ وباتلاقهايافت‌, ترجمه (ش‌.) گاز متان‌ كه‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ وباتلاقهايافت‌, کلمات شبیه (ش‌.) گاز متان‌ كه‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ وباتلاقهايافت‌
دانلود فایل ها