خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33711 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33711','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33711 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Martyrologist به فارسی

ترجمه Martyrologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشمند تذكره‌ شهدا. می باشد

Martyrologist به چه معناست و Martyrologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martyrologist

دانشمند تذكره‌ شهدا. به خارجی , ریشه انگلیسی دانشمند تذكره‌ شهدا., ترجمه دانشمند تذكره‌ شهدا., کلمات شبیه دانشمند تذكره‌ شهدا.

دیدگاه‌تان را بنویسید: