ترجمه Martyrologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشمند تذكره‌ شهدا. می باشد

Martyrologist به چه معناست و Martyrologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Martyrologist

دانشمند تذكره‌ شهدا. به خارجی , ریشه انگلیسی دانشمند تذكره‌ شهدا., ترجمه دانشمند تذكره‌ شهدا., کلمات شبیه دانشمند تذكره‌ شهدا.
دانلود فایل ها