ترجمه Mass Memory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ه‌ انبوه‌. می باشد

Mass Memory به چه معناست و Mass Memory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mass Memory

حافظ‌ه‌ انبوه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ه‌ انبوه‌., ترجمه حافظ‌ه‌ انبوه‌., کلمات شبیه حافظ‌ه‌ انبوه‌.
دانلود فایل ها