ترجمه Mastic Tree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (burhs citsam) (گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخت‌ چاتلنغوش‌.

Mastic Tree به چه معناست و Mastic Tree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mastic Tree

(burhs citsam) (گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (burhs citsam) (گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌, ترجمه (burhs citsam) (گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌, کلمات شبیه (burhs citsam) (گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌ , درخت‌ چاتلنغوش‌. به لاتین
دانلود فایل ها