ترجمه Mastiff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) سگ‌ بزرگي‌ كه‌ گوش‌ ها ولبهايش‌ اويخته‌ است‌ می باشد

Mastiff به چه معناست و Mastiff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mastiff

(ج‌.ش‌.) سگ‌ بزرگي‌ كه‌ گوش‌ ها ولبهايش‌ اويخته‌ است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) سگ‌ بزرگي‌ كه‌ گوش‌ ها ولبهايش‌ اويخته‌ است‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) سگ‌ بزرگي‌ كه‌ گوش‌ ها ولبهايش‌ اويخته‌ است‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) سگ‌ بزرگي‌ كه‌ گوش‌ ها ولبهايش‌ اويخته‌ است‌
دانلود فایل ها