ترجمه Mastodon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اليگوسن‌ وپليستوسن‌ ميزيسته‌. می باشد

Mastodon به چه معناست و Mastodon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mastodon

اليگوسن‌ وپليستوسن‌ ميزيسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اليگوسن‌ وپليستوسن‌ ميزيسته‌., ترجمه اليگوسن‌ وپليستوسن‌ ميزيسته‌., کلمات شبیه اليگوسن‌ وپليستوسن‌ ميزيسته‌.
دانلود فایل ها