ترجمه Mastoiditis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای التهاب‌ زائده‌ پستاني‌. می باشد

Mastoiditis به چه معناست و Mastoiditis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mastoiditis

التهاب‌ زائده‌ پستاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی التهاب‌ زائده‌ پستاني‌., ترجمه التهاب‌ زائده‌ پستاني‌., کلمات شبیه التهاب‌ زائده‌ پستاني‌.
دانلود فایل ها