ترجمه Matched در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تط‌بيق‌ يافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌ابق‌.

Matched به چه معناست و Matched یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matched

تط‌بيق‌ يافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تط‌بيق‌ يافته‌, ترجمه تط‌بيق‌ يافته‌, کلمات شبیه تط‌بيق‌ يافته‌ , مط‌ابق‌. به لاتین
دانلود فایل ها