ترجمه Matter Of Fact در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبني‌ بر حقيقت‌ امر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور واقعي‌.

Matter Of Fact به چه معناست و Matter Of Fact یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matter Of Fact

مبني‌ بر حقيقت‌ امر به خارجی , ریشه انگلیسی مبني‌ بر حقيقت‌ امر, ترجمه مبني‌ بر حقيقت‌ امر, کلمات شبیه مبني‌ بر حقيقت‌ امر , بط‌ور واقعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها