ترجمه Megasporophyll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگ‌ بزرگ‌ وهاگ‌ اور قارچها. می باشد

Megasporophyll به چه معناست و Megasporophyll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Megasporophyll

برگ‌ بزرگ‌ وهاگ‌ اور قارچها. به خارجی , ریشه انگلیسی برگ‌ بزرگ‌ وهاگ‌ اور قارچها., ترجمه برگ‌ بزرگ‌ وهاگ‌ اور قارچها., کلمات شبیه برگ‌ بزرگ‌ وهاگ‌ اور قارچها.
دانلود فایل ها