ترجمه Melchizedek در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای < ملكي‌ صدق‌ > كاهني‌ كه‌ از ابراهيم‌ عشر گرفت‌. می باشد

Melchizedek به چه معناست و Melchizedek یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Melchizedek

< ملكي‌ صدق‌ > كاهني‌ كه‌ از ابراهيم‌ عشر گرفت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی < ملكي‌ صدق‌ > كاهني‌ كه‌ از ابراهيم‌ عشر گرفت‌., ترجمه < ملكي‌ صدق‌ > كاهني‌ كه‌ از ابراهيم‌ عشر گرفت‌., کلمات شبیه < ملكي‌ صدق‌ > كاهني‌ كه‌ از ابراهيم‌ عشر گرفت‌.
دانلود فایل ها