ترجمه Melodramatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ نمايش‌ ملودرام‌. می باشد

Melodramatic به چه معناست و Melodramatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Melodramatic

مربوط‌ به‌ نمايش‌ ملودرام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ نمايش‌ ملودرام‌., ترجمه مربوط‌ به‌ نمايش‌ ملودرام‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ نمايش‌ ملودرام‌.
دانلود فایل ها