خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34236 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34236','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34236 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Memorization به فارسی

ترجمه Memorization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفظ‌ كني‌. می باشد

Memorization به چه معناست و Memorization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Memorization

حفظ‌ كني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حفظ‌ كني‌., ترجمه حفظ‌ كني‌., کلمات شبیه حفظ‌ كني‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: