ترجمه Memory Snapshot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصوير لحظ‌ه‌اي‌ حافظ‌ه‌. می باشد

Memory Snapshot به چه معناست و Memory Snapshot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Memory Snapshot

تصوير لحظ‌ه‌اي‌ حافظ‌ه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تصوير لحظ‌ه‌اي‌ حافظ‌ه‌., ترجمه تصوير لحظ‌ه‌اي‌ حافظ‌ه‌., کلمات شبیه تصوير لحظ‌ه‌اي‌ حافظ‌ه‌.
دانلود فایل ها