ترجمه Mennonite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرقه‌اي‌ از مسيحيان‌ مخالف‌ تعميد. می باشد

Mennonite به چه معناست و Mennonite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mennonite

فرقه‌اي‌ از مسيحيان‌ مخالف‌ تعميد. به خارجی , ریشه انگلیسی فرقه‌اي‌ از مسيحيان‌ مخالف‌ تعميد., ترجمه فرقه‌اي‌ از مسيحيان‌ مخالف‌ تعميد., کلمات شبیه فرقه‌اي‌ از مسيحيان‌ مخالف‌ تعميد.
دانلود فایل ها