ترجمه Merman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردماهي‌ (افسانه‌ يونان‌) مخلوق‌ نيمه‌ ماهي‌ ونيمه‌ مرد. می باشد

Merman به چه معناست و Merman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Merman

مردماهي‌ (افسانه‌ يونان‌) مخلوق‌ نيمه‌ ماهي‌ ونيمه‌ مرد. به خارجی , ریشه انگلیسی مردماهي‌ (افسانه‌ يونان‌) مخلوق‌ نيمه‌ ماهي‌ ونيمه‌ مرد., ترجمه مردماهي‌ (افسانه‌ يونان‌) مخلوق‌ نيمه‌ ماهي‌ ونيمه‌ مرد., کلمات شبیه مردماهي‌ (افسانه‌ يونان‌) مخلوق‌ نيمه‌ ماهي‌ ونيمه‌ مرد.
دانلود فایل ها