ترجمه Mescal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ ساقه‌ گرد. می باشد

Mescal به چه معناست و Mescal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mescal

(گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ ساقه‌ گرد. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ ساقه‌ گرد., ترجمه (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ ساقه‌ گرد., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ ساقه‌ گرد.
دانلود فایل ها