ترجمه Mesolithic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانسنگي‌. می باشد

Mesolithic به چه معناست و Mesolithic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesolithic

ميانسنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميانسنگي‌., ترجمه ميانسنگي‌., کلمات شبیه ميانسنگي‌.
دانلود فایل ها