خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34386 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34386','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34386 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mesolithic به فارسی

ترجمه Mesolithic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانسنگي‌. می باشد

Mesolithic به چه معناست و Mesolithic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesolithic

ميانسنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميانسنگي‌., ترجمه ميانسنگي‌., کلمات شبیه ميانسنگي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: