ترجمه Mesozoic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بدوره‌ زمين‌ شناسي‌ بين‌ ‘ پرميان‌ ‘ و ‘ دوره‌ می باشد

Mesozoic به چه معناست و Mesozoic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesozoic

وابسته‌ بدوره‌ زمين‌ شناسي‌ بين‌ ‘ پرميان‌ ‘ و ‘ دوره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بدوره‌ زمين‌ شناسي‌ بين‌ ‘ پرميان‌ ‘ و ‘ دوره‌, ترجمه وابسته‌ بدوره‌ زمين‌ شناسي‌ بين‌ ‘ پرميان‌ ‘ و ‘ دوره‌, کلمات شبیه وابسته‌ بدوره‌ زمين‌ شناسي‌ بين‌ ‘ پرميان‌ ‘ و ‘ دوره‌
دانلود فایل ها