ترجمه Metabolism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌ براي‌ حفظ‌ حيات‌. می باشد

Metabolism به چه معناست و Metabolism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metabolism

زنده‌ براي‌ حفظ‌ حيات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌ براي‌ حفظ‌ حيات‌., ترجمه زنده‌ براي‌ حفظ‌ حيات‌., کلمات شبیه زنده‌ براي‌ حفظ‌ حيات‌.
دانلود فایل ها