ترجمه Metalwork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فلز كاري‌. می باشد

Metalwork به چه معناست و Metalwork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metalwork

فلز كاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فلز كاري‌., ترجمه فلز كاري‌., کلمات شبیه فلز كاري‌.
دانلود فایل ها