ترجمه Metastasize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) گسترش‌ يافتن‌ مرض‌ از يك‌ نقط‌ه‌ء بدن‌ به‌ نقط‌ه‌ ديگر. می باشد

Metastasize به چه معناست و Metastasize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metastasize

(ط‌ب‌) گسترش‌ يافتن‌ مرض‌ از يك‌ نقط‌ه‌ء بدن‌ به‌ نقط‌ه‌ ديگر. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) گسترش‌ يافتن‌ مرض‌ از يك‌ نقط‌ه‌ء بدن‌ به‌ نقط‌ه‌ ديگر., ترجمه (ط‌ب‌) گسترش‌ يافتن‌ مرض‌ از يك‌ نقط‌ه‌ء بدن‌ به‌ نقط‌ه‌ ديگر., کلمات شبیه (ط‌ب‌) گسترش‌ يافتن‌ مرض‌ از يك‌ نقط‌ه‌ء بدن‌ به‌ نقط‌ه‌ ديگر.
دانلود فایل ها