خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34466 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34466','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34466 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Metazoan به فارسی

ترجمه Metazoan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laozatem) چند ياخته‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانور چند ياخته‌اي‌ , در فارسی : پر

Metazoan به چه معناست و Metazoan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metazoan

(laozatem) چند ياخته‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laozatem) چند ياخته‌اي‌, ترجمه (laozatem) چند ياخته‌اي‌, کلمات شبیه (laozatem) چند ياخته‌اي‌ , جانور چند ياخته‌اي‌ به لاتین , پر به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: