ترجمه Meteorograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ هواشناسي‌. می باشد

Meteorograph به چه معناست و Meteorograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meteorograph

دستگاه‌ هواشناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ هواشناسي‌., ترجمه دستگاه‌ هواشناسي‌., کلمات شبیه دستگاه‌ هواشناسي‌.
دانلود فایل ها