ترجمه Methyl Alcohol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lonahtem=)(ش‌.) الكل‌ متيليك‌ (HO 3HC). می باشد

Methyl Alcohol به چه معناست و Methyl Alcohol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Methyl Alcohol

(lonahtem=)(ش‌.) الكل‌ متيليك‌ (HO 3HC). به خارجی , ریشه انگلیسی (lonahtem=)(ش‌.) الكل‌ متيليك‌ (HO 3HC)., ترجمه (lonahtem=)(ش‌.) الكل‌ متيليك‌ (HO 3HC)., کلمات شبیه (lonahtem=)(ش‌.) الكل‌ متيليك‌ (HO 3HC).
دانلود فایل ها