ترجمه Metonym در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بديع‌) لغت‌ وكلمه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ كنايه‌ يا مجاز بكار می باشد

Metonym به چه معناست و Metonym یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metonym

(بديع‌) لغت‌ وكلمه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ كنايه‌ يا مجاز بكار به خارجی , ریشه انگلیسی (بديع‌) لغت‌ وكلمه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ كنايه‌ يا مجاز بكار, ترجمه (بديع‌) لغت‌ وكلمه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ كنايه‌ يا مجاز بكار, کلمات شبیه (بديع‌) لغت‌ وكلمه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ كنايه‌ يا مجاز بكار
دانلود فایل ها