خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34594 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34594','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34594 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Micrographics به فارسی

ترجمه Micrographics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز نگاره‌سازي‌. می باشد

Micrographics به چه معناست و Micrographics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micrographics

ريز نگاره‌سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريز نگاره‌سازي‌., ترجمه ريز نگاره‌سازي‌., کلمات شبیه ريز نگاره‌سازي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: