ترجمه Microgroove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ شاخه‌ قابل‌ تعويض‌ ميان‌ صفحات‌ گرامافون‌. می باشد

Microgroove به چه معناست و Microgroove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microgroove

سه‌ شاخه‌ قابل‌ تعويض‌ ميان‌ صفحات‌ گرامافون‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ شاخه‌ قابل‌ تعويض‌ ميان‌ صفحات‌ گرامافون‌., ترجمه سه‌ شاخه‌ قابل‌ تعويض‌ ميان‌ صفحات‌ گرامافون‌., کلمات شبیه سه‌ شاخه‌ قابل‌ تعويض‌ ميان‌ صفحات‌ گرامافون‌.
دانلود فایل ها