ترجمه Micrometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز سنج‌. می باشد

Micrometer به چه معناست و Micrometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micrometer

ريز سنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريز سنج‌., ترجمه ريز سنج‌., کلمات شبیه ريز سنج‌.
دانلود فایل ها