خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34600 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34600','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34600 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Micrometer به فارسی

ترجمه Micrometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز سنج‌. می باشد

Micrometer به چه معناست و Micrometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micrometer

ريز سنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريز سنج‌., ترجمه ريز سنج‌., کلمات شبیه ريز سنج‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: