ترجمه Microseism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمين‌ لرزه‌ غيرمحسوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زلزله‌ خفيف‌ , در فارسی : كهزلزله‌.

Microseism به چه معناست و Microseism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microseism

زمين‌ لرزه‌ غيرمحسوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمين‌ لرزه‌ غيرمحسوس‌, ترجمه زمين‌ لرزه‌ غيرمحسوس‌, کلمات شبیه زمين‌ لرزه‌ غيرمحسوس‌ , زلزله‌ خفيف‌ به لاتین , كهزلزله‌. به لاتین
دانلود فایل ها