ترجمه Microswitch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز گزينه‌. می باشد

Microswitch به چه معناست و Microswitch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microswitch

ريز گزينه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريز گزينه‌., ترجمه ريز گزينه‌., کلمات شبیه ريز گزينه‌.
دانلود فایل ها