ترجمه Mileage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنجش‌ برحسب‌ ميل‌ (چند ميل‌ در ساعت‌ يا در روز). می باشد

Mileage به چه معناست و Mileage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mileage

سنجش‌ برحسب‌ ميل‌ (چند ميل‌ در ساعت‌ يا در روز). به خارجی , ریشه انگلیسی سنجش‌ برحسب‌ ميل‌ (چند ميل‌ در ساعت‌ يا در روز)., ترجمه سنجش‌ برحسب‌ ميل‌ (چند ميل‌ در ساعت‌ يا در روز)., کلمات شبیه سنجش‌ برحسب‌ ميل‌ (چند ميل‌ در ساعت‌ يا در روز).
دانلود فایل ها