خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34711 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34711','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34711 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Militarism به فارسی

ترجمه Militarism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگ‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسط‌ وگسترش‌ قواي‌ نظ‌امي‌.

Militarism به چه معناست و Militarism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Militarism

جنگ‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگ‌ گرايي‌, ترجمه جنگ‌ گرايي‌, کلمات شبیه جنگ‌ گرايي‌ , بسط‌ وگسترش‌ قواي‌ نظ‌امي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: