ترجمه Militarism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگ‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسط‌ وگسترش‌ قواي‌ نظ‌امي‌.

Militarism به چه معناست و Militarism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Militarism

جنگ‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگ‌ گرايي‌, ترجمه جنگ‌ گرايي‌, کلمات شبیه جنگ‌ گرايي‌ , بسط‌ وگسترش‌ قواي‌ نظ‌امي‌. به لاتین
دانلود فایل ها